Statutul
Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Călăraşi

Statutul Pescuit Asociaţia Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportiv Calarasi Romania

Art. 1.

 1. Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Călăraşi, denumită în continuare A.J.V.P.S. Călăraşi, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
 2. A.J.V.P.S. Călăraşi este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.
 3. A.J.V.P.S. Călăraşi  are sediul in mun. Calarasi, str. Portului, nr.7, jud. Călăraşi.
 4. A.J.V.P.S. Călăraşi  are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii.
 5. A.J.V.P.S. Călăraşi este înscrisă în Registrul naţional sub nr.3276/A/97 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Călăraşi sub nr. 92/PJ/31.10.1997.

Art.2.

 1. A.J.V.P.S. Călăraşi  este afiliată la A.G.V.P.S. din Romania, potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.
 2. A.J.V.P.S. Călăraşi îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
 3. Durata funcţionării A.J.V.P.S. Călăraşi este nedeterminată.

Art. 3.

 1. Scopul A.J.V.P.S. Călăraşi îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

Art. 4. - A.J.V.P.S. Călăraşi are următoarele obiective şi atribuţii

 1. desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
 2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;
 3. încheie cu autorităţile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi/sau de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
 4. dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
 5. pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic de activitate;
 6. organizează activitatea de instruire a persoanelor care doresc să devină deţinători de arme de foc;
 7. gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
 8. organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
 9. stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
 10. organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
 11. înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
 12. desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în codul CAEN: 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4722, 4723, 4729, 4761, 4778, 4779, 5210, 5510, 5520, 5590, 5629, 5814, 6820, 6832, 8559, 9319 şi 9499;
 13. organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
 14. organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
 15. promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S. din Romania;
 16. alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu.

Art. 5.

 1. Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Călăraşi se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
 2. Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Călăraşi se face cu carnetul de membru vizat anual.
 3. Calitatea de membru vânător se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Călăraşi, recunoaşte prezentul statut, se obligă să îl respecte, a efectuat perioada legala de stagiatura şi promovează examenul/concursul organizat în acest sens.
 4. Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Calarasi  se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 5 ani de la retragere în limita locurilor disponibile;
 5. Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Călăraşi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic.
 6. Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armă şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte de braconaj, fără permis de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului şi în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor fapte de braconaj ori pentru încălcarea altor prevederi legale şi/sau statutare.
 7. Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Călăraşi este incompatibilă cu calitatea de membru în oricare altă asociaţie de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.

Art. 6.

 1. Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Călăraşi încetează prin renunţare, radiere sau excludere.
 2. Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată.
 3. Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de retragere a permisului de armă tip B, de anulare a permisului de vânătoare sau de stabilire a domiciliului în străinătate.
 4. Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Călăraşi care:
  1. au comis fapte prevăzute ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, modificată şi completată, confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată;
  2. nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, după înştiinţare scrisă;
  3. au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie afiliată;
  4. obstructioneaza si/sau afecteaza negativ imaginea publica a A.J.V.P.S. Calarasi  prin prezentarea autoritatilor publice sau a publicatiilor/difuzorilor media  de fapte neadevarate in masura sa stirbeasca prestigiul asociatiei sau a membrilor sai;  
  5. au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6 mm cu percuţie pe ramă  sau cu alte arme neomologate pentru practicarea vânătorii, altele decât cele deţinute de persoane autorizate;
  6. nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;
  7. aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S. Călăraşi ori A.G.V.P.S. din Romania sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
  8. refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;
  9. se înscriu sau fac parte din organizaţii neafiliate la A.G.V.P.S. din Romania
  10. refuza sa faca platile datorate cu orice titlu A.J.V.P.S. Calarasi sau A.G.V.P.S. din Romania in termen de 10 zile de la notificarea scrisa cu confirmare de primire a titlurilor de creanta sau executorii
 5. Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.
 6. Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru;  anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.
 7. Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.
 8. Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generală în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 7.

 1. Membrii A.J.V.P.S. Călăraşi au următoarele drepturi:
  1. să practice vânătoarea şi/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe, cluburi ori asociaţii afiliate, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv, stabilite de organizaţiile în cauză;
  2. să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
  3. să primească, la cerere si pe spezele sale, un exemplar al Statutului A.J.V.P.S. Călăraşi;
  4. să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a A.J.V.P.S. Calarasi, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
  5. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Călăraşi şi ale A.G.V.P.S., dacă are calitatea de delegat şi îndeplineşte condiţiile din Statut;
  6. să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Călăraşi şi a A.G.V.P.S.;
  7. să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
  8. să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
 2. Membrii A.J.V.P.S. Călăraşi beneficiaza de următoarele facilităţi:
  1. reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
   • membrii cu varste de peste 65 de ani barbate si 60 de ani femei;
   • pensionari in varsta de pana la 65 de ani barbati si 60 de ani femei a caror pensie la data platii cotizatiei este mai mica sau egala cu salariul mediu pe economie in anul precedent, potrivit datelor Institului National de Statistica
   • personalul angajat cu contract de munca sau de colaborare în cadrul A.J.V.P.S. Călăraşi şi al A.G.V.P.S din România, pe perioada detinerii acestei calitati;
   • persoane din structurile autoritatilor statului a caror activitate este in legatura directa cu activitatea A.J.V.P.S. Călăraşi dovedita pe baza de adeverinta in acest sens si aprobate de consiliul A.J.V.P.S.;
   • persoane din structura Regiei Naţionale a Pădurilor;
   • membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;
   • elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi;
   • membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Călăraşi şi ai A.G.V.P.S din România;
   • membrii consiliului şi comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Călăraşi şi ale A.G.V.P.S din România;
   • organizatorii grupelor de vânători.
  2. reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii in varsta de pana la 14 ani, pentru membrii cu varste intre 70 si 75 de ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate;
  3. reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru persoanele care isi pierd locul de munca, pe durata somajului
  4. scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S. din România pentru membrii in varsta de peste 75 de ani si, veterani de război ori eroi ai revolutiei precum si pentru membrii cu dizabilitati fizice dovedite legal;
 3. Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de consiliul asociaţiei în cauză.
 4. Membrii care beneficiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.
 5. De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
 6. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariaţii A.J.V.P.S. Calarasi, angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă si nu pot dobandi calitatea de membru in Consiliul asociaţiei;

Art. 8. - Membrii A.J.V.P.S. Călăraşi  au următoarele obligaţii

 1. să cunoască şi să respecte prevederile legii, ale statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;
 2. să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Călăraşi şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
 3. să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50% până la data de 30 august; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face in tot cursul anului; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia cu 0,2% /zi majorare de intarziere şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;
 4. să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru în termen de un an de la promovarea examenului;
 5. sa presteze, in cazul vanatorilor care nu beneficiaza de reducerea cotizatiei, minimum 3 zile de munca pentru gospodarirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste actiuni conduce la achitarea in bani a contravalorii acestora, ;la nivelul stabilit anual de consiliul asociatiei;
 6. să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv;
 7. să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
 8. să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
 9. să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
 10. sa nu raspandeasca informatii neadevarate despre activitatea A.J.V.P.S. Calarasi si/sau a membrilor sai, sa nu denigreze activitatea A.J.V.P.S. Calarasi si/sau a membrilor sai, sa nu promoveze activitati contrare prezentului statut, sa nu adreseze autoritatilor cereri si/sau sesizari ale unor fapte dovedite ulterior ca neadevarate sau infirmate ulterior prin solutionarea acestor cereri sau sesizari, neingradindu-se accesul liber la justitie;
 11. să comunice A.J.V.P.S. Călăraşi noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-a înscris;
 12. să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.

Art. 9. - Membrii A.J.V.P.S. .Călăraşi care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense

 1. diplome, plachete şi cupe;
 2. premii în bani şi în obiecte;
 3. reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
 4. autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.

Art. 10. - Titlul de "Membru de onoare al A.J.V.P.S. .Călăraşi " se poate acorda de către adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.

Art. 11.

 1. Incalcarea prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale art. 8 din prezentul statut, ale normelor de comportare şi de etică ori prejudicierea materiala si/sau morala a A.J.V.P.S. Calarasi constituie abatere disciplinara si prezinta drept consecinta aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni  disciplinare:
  1. avertisment scris;
  2. suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;
  3. excluderea din asociaţie.
 2. Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de consiliul asociaţiei în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generală, ale cărei hotărâri sunt definitive şi executorii.
 3. Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.
 4. Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.
 5. În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.
 6. Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la sediul asociaţiei; refuzul depunerii carnetului de membru constituie abatere disciplinara.
 7. Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.
 8. Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu faptele săvârşite, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca măsura excluderii să se adopte în funcţie de rezultatul cercetării penale.
 9. Refuzul nejustificat de prezentare in fata organelor de conducere a A.J.V.P.S. Calarasi spre a oferi explicatiile sau lamuririle cerute in cadrul anchetei disciplinare ale carei obiective au fost comunicate in scris membrului cercetat nu impiedica aplicarea sanctiunii disciplinare

Art. 12. - A.J.V.P.S Călăraşi  are în structura sa:

 1. grupe fără personalitate juridică ale vanatorilor, organizate la nivelul fiecărui fond de vânătoare gestionat,
 2. o grupa fara personalitate juridica de pescari sportivi, la nivelul asociatiei.

Art. 13.

Organele A.J.V.P.S Călăraşi sunt:

 1. adunarea generală;
 2. consiliul asociaţiei, cu atribuţii de Consiliu director;
 3. comisia de cenzori.

Art. 14.

 1. Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S Călăraşi, constituit din reprezentanţi ai grupelor de vânători şi de pescari sportivi, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora potrivit urmatoarelor norme de reprezentare :
  1. grupele formate din maxim 30 de membri desemneaza 3 delegati in adunarea generala;
  2. grupele formate dintr-un numar de membri cuprins intre 30-50 de membri desemneaza 6 delegati in adunarea generala;
  3. grupele formate dintr-un numar de membri cuprins intre 50-80 de membri desemneaza 9 delegati in adunarea generala;
  4. Grupele formate dintr-un numar de membri mai mare de 80 de membri desemneaza 12 delegati in adunarea generala;
 2. Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la  15 mai, şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor grupelor organizaţiei, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S Călăraşi organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.
 3. Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise  care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.
 4. În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 15. - Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
 2. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;
 3. dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, raportul conducerii asociaţiei, bilanţul contabil, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
 4. valideaza membrii desemnati in consiliul asociatiei de catre grupele de vanatori si de  pescari si alege pentru un mandat de 5 ani sau revoca, dupa caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;
 5. alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;
 6. decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
 7. ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei luate în condiţiile art. 18 lit. o);
 8. hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor;
 9. hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor in adunarea generală;
 10. hotărăşte desfiintarea asociaţiei cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor in adunarea generală; divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al asociaţiei care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe asociaţii care iau astfel fiinţă;
 11. propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Călăraşi care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
 12. ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.

Art. 16.

 1. Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.
 2. Consiliul organizaţiei este compus din cate un reprezentant al fiecarei  grupe  desemnat prin vot de adunarea generala a fiecarei grupe dintre membrii cu o vechime in asociatie de cel putin 5 ani;
 3. directorul asociatiei in exercitiu la data intrunirii consiliului face parte de drept din Consiliul A.J.V.P.S. Calarasi;
 4. din rândul membrilor Consiliului cu o vechime in asociatie mai mare de 10 ani, Adunarea generală de alegeri desemneaza prin vot, in urma candidaturilor depuse, preşedintele şi doi vicepreşedinţi ai A.J.V.P.S. Calarasi, pentru un mandat de 5 ani.
 5. prin exceptie de la dispozitiile alin. 4, directorul in exercitiu sau orice alt  membru  al consiliului care cumuleaza aceasta calitate cu cea de angajat sau colaborator nu poate candida la functia de presedinte sau vicepresedinte al asociatiei.

Art. 17.

 1. Consiliul organizaţiei se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.
 2. În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.

Art. 18. - Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:

 1. convoacă adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
 2. analizează şi aprobă informările preşedintelui şi/sau ale directorului, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
 3. analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 4. stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora;
 5. hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant,  precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul obligatoriu al Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui (cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă), după caz;
 6. coordonează activitatea grupelor de membri vânători si pescari, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi  fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânătorilor în grupe, la propunerea directorului, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora;
 7. aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
 8. se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
 9. aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
 10. aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
 11. hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
 12. aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori; 
 13. acordă medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;
 14. propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare al A.J.V.P.S. Călăraşi;
 15. în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
 16. propune aprobarii adunarii generale componenta comisiei de cenzori;
 17. îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.

Art. 19.

 1. Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
  1. comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
  2. comisia de tir vânătoresc;
  3. comisia de chinologie vânătorească;
  4. comisia de pescuit sportiv şi competiţii;
  5. comisia juridică;
  6. comisia economică;
  7. comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
 2. Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.

Art. 20.

 1. Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii consiliului cu o vechime in asociatie mai mare de 10 ani; presedintele asociatiei poate detine aceasta calitate doua mandate.
 2. Presedintele asociatiei are următoarele atribuţii:
  1. conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Calarasi;
  2. reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate;
  3. încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei şi cu avizul obligatoriu al Consiliului A.G.V.P.S.;
  4. aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite de Consiliu şi Adunarea generală;
  5. dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
 3. Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii consiliului.

Art. 21. - Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:

 1. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului;
 2. administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
 3. încheie, cu acordul Consiliului asociaţie, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
 4. elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
 5. reprezintă asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
 6. întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
 7. încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale personalului, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei;
 8. organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
 9. organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru,  răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
 10. răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
 11. răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
 12. organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
 13. comunică semestrial la A.G.V.P.S. din Romania excluderile şi motivele excluderii de membri vânători şi pescari sportivi, rămase definitive, precum şi seriile carnetelor de membru retrase şi anulate;
 14. dă delegare de competenţă personalului din subordine;
 15. ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Călăraşi şi ale A.G.V.P.S.

Art. 22.

 1. Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Călăraşi se verifică de 2 cenzori aleşi de Adunarea generală a acesteia la propunerea Consiliului.
 2. Cel puţin un membru al Comisiei de cenzori trebuie să fie expert contabil.
 3. Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Călăraşi.
 4. Membrii comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunara fixă, stabilită anual de Consiliul asociaţiei.

Art. 23.

 1. Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S. Călăraşi.
 2. Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.J.V.P.S. Călăraşi şi ca informări Consiliului, preşedintelui şi directorului.

Art. 24. - Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 25. - A.J.V.P.S. Călăraşi are în structura sa câte o grupă de vânători organizată la nivelul fiecărui fond de vânătoare gestionat şi o grupa a pescarilor sportivi, ambele fără personalitate juridică.

Art. 26. - Organul de conducere al grupelor de vânători şi  pescari sportivi este Adunarea generală a membrilor acestora, care se convoacă de preşedintele ori de directorul asociaţiei precum şi la cererea a 1/2 din numărul membrilor grupelor, cel puţin o dată la cinci ani pentru alegeri sau ori de câte ori este necesar.

Art. 27. - Adunarea generală a grupei de vânători si a  celei de pescari sportivi are următoarele atribuţii:

 1. analizează şi propune programul grupei;
 2. alege organizatorul grupei pentru o perioadă de 5 ani, alege delegaţii la Adunarea generală a asociaţiei şi desemnează dintre aceştia candidatul grupei in vederea validarii acestuia de catre Adunarea generală a asociaţiei ca membru în Consiliul asociatiei pentru un mandat de cinci ani;
 3. înaintează Consiliului asociaţiei propuneri de sancţiuni şi recompense pentru membri săi.

Art. 28. - Organizatorul grupei asigură conducerea activităţii grupei între adunările generale ale acestora, respectiv

 1. solicită eliberarea autorizaţiilor de vânătoare colectivă şi răspunde de desfăşurarea acestora în conformitate cu prevederile legale;
 2. mobilizează membrii grupei pentru desfăşurarea de activităţi de gospodărire a fondului de vânătoare şi/sau pescuit la solicitarea paznicului de vânătoare şi pescuit;
 3. informează conducerea asociaţiei cu privire la abaterile săvârşite de membrii grupei
 4. colaborează cu paznicul de vânătoare şi pescuit pentru buna desfăşurare a activităţii de gestionare a fondului cinegetic/piscicol;
 5. propune motivat directorului asociatiei convocarea adunarii generale a grupei.

Art. 29.

 1. A.J.V.P.S. Călăraşi are patrimoniu propriu privat, format din:
  • bunuri imobile;
  • bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
  • obiecte de inventar şi mijloace circulante;
  • orice drepturi şi obligaţii conform legii.
 2. Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Călăraşi, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

Art. 30. - Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Călăraşi se realizează din

 1. cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
 2. venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
 3. donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
 4. orice alte surse, în condiţiile legii.

Art. 31. - Cotizaţiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de către Consiliul asociaţiei; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită  50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

Art. 32. - Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Călăraşi la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., începând cu anul 2010, reprezintă echivalentul a 2,2% din valoarea cotizaţiilor de membru încasate de asociaţie, se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate şi se regularizează anual, conform balanţei analitice la 31 decembrie anexă la bilanţul financiar contabil anual; pentru anul fiscal 2009, rămân valabile prevederile art. 40 din anexa nr.3 la Statutul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18.08.2005.

Art. 33. - Bunurile A.J.V.P.S. Călăraşi  pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).

Art. 34. - Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Călăraşi foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.

Art. 35.

 1. Adunarile generale ale asociatiei, ale grupelor si sedintele consiliului asociatiei sunt statutar intrunite in prezenta a jumatate plus unul din delegatii/membrii desemnati sa participe la lucrarile acestor foruri de conducere.
 2. In situatiile in care cvorumul prevazut la alin. (1) nu este indeplinit, adunarile generale ale asociatiei, ale grupelor si sedintele consiliului asociatiei se convoaca in termen de 7 zile, lucrarile acestora fiind statutare indiferent de numarul delegatilor/membrilor prezenti la aceste lucrari.
 3. Adunarea generala a asociatiei, adunarea generala a grupei si consiliul asociatiei iau hotarari cu votul majoritatii delegatilor/membrilor participanti la lucrarile adunarii generale/consiliului asociatiei.

Art. 36.

 1. Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Călăraşi vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi care, în ultimii trei ani, nu au fost sancţionaţi de asociaţie. 
 2. Prin excepţie de la prevederile art. 35 alin.(2) în situaţia în care pentru alegerea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi există mai multe candidaturi, desemnarea acestora se va hotări prin vot secret, declarându-se ales candidatul cu numărul cel mai mare de voturi pentru fiecare dintre funcţii.

Art. 37.

 1. Locurile devenite vacante în organele de conducere se completează dintre delegaţii/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză.
 2. În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei.

Art. 38.

 1. Membrii Consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 37.
 2. Pierderea calităţii atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie.

Art. 39. - Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membru care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 40. - A.J.V.P.S. Călăraşi se dizolva în următoarele cazuri:

 1. prin hotărâre a adunării generale;
 2. când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
 3. când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. din cauză de insolvabilitate;
 5. când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
 6. când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 7. când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;

Art. 41. - Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Călăraşi, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.

Art. 42. - Consiliul A.J.V.P.S. Călăraşi va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generală a A.J.V.P.S. Călăraşi.

Art.43. - Prezentul Statut a fost adoptat azi  20.03.2010 de  către Adunarea Generala a A.J.V.P.S. Călăraşi urmare a modificării Statutului-Cadru al asociaţiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621/16.09.2009, în conformitate cu prevererile art. 42 din Statutul A.J.V.P.S. Călăraşi autentificat sub nr. 4185, şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Călăraşi.